TB hoãn lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ và kế hoạch kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học năm 2020

10/03/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

   

Số:  02 /TB-MĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc hoãn lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ và kế hoạch kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học, Chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2020.

 

 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo Thông báo số 98/TB-MĐC;

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19;

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo:

  1. Lùi lịch kiểm tra năng lực ngoại ngữ cho sinh viên K61 (ngành kỹ thuật) và sinh viên K62 cho đến khi có thông báo mới;
  2. Hủy kế hoạch số 76/KH-NNTH ngày 13/12/2019 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học về việc kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học, Chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2020;
  3. Kế hoạch kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học, Chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2020 sẽ được điều chỉnh ngay sau khi có thông báo của Nhà trường về việc sinh viên quay trở lại lớp học.
  4. Mọi thông tin liên quan đến kiểm tra năng lực ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra tin học, Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ sẽ được Trung tâm thông báo cụ thể trên website: http://cfi.humg.edu.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.humg/ của Trung tâm.

              Trân trọng!

 

Nơi nhận:

- Website;

- Lưu: NNTH.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

 

(Đã ký)

 

TS. Diêm Công Hoàng

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)