Thông báo về việc tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K65, K66; kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đợt III năm 2022

24/06/2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

       

Số: 359/TB-MĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày 22 tháng  6 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K65, K66;

 kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đợt III năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-MĐC ngày 02/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “Quy định về Chuẩn trình độ ngoại ngữ và Công nghệ thông tin cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Mỏ - Địa chất”.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K65, K66; kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đợt III năm 2022 như sau:

 1. Đối tượng tham dự

1.1. Kiểm tra trình độ ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra trực tiếp

 • Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước chưa đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin.
 • Sinh viên đã hoãn thi do sự cố máy tính ở các lần kiểm tra chuẩn đầu ra trực tuyến trên hệ thống HUMG eExam.
 • Sinh viên đại học hệ chính quy K65, K66 chưa đủ điều kiện tham gia các lớp học tiếng Anh chính khóa của Nhà trường.

- Sinh viên khác có nhu cầu kiểm tra trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

1.2. Kiểm tra Chuẩn đầu ra trực tuyến

 • Sinh viên đại học hệ chính quy từ K60 trở về trước chưa đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra công nghệ thông tin.
 • Sinh viên đại học hệ chính quy đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp từ tháng 6 năm 2021 trở về trước chưa đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin.
 • Sinh viên thuộc đối tượng được kiểm tra trực tuyến xem danh sách tại đây:

 1. Điều kiện tham dự kiểm tra

Sinh viên nộp lệ phí đầy đủ, đăng ký kiểm tra đúng quy định.

 1. Quy trình đăng ký kiểm tra thông tin thí sinh

Sinh viên thực hiện các bước đăng ký kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K65, K66, Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đợt III năm 2022 theo Phụ lục đính kèm.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 03/07/2022.

 1. Kiểm tra trình độ ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra trực tiếp

Ngày 06/07/2022 Trung tâm thông báo Danh sách thí sinh tham dự kiểm tra trên website và fanpage của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG, sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (Họ tên, mã sinh viên, ngày thi, ca thi, môn thi, …).

Nếu sinh viên có thắc mắc về các thông tin trong danh sách thi đề nghị phản hồi trước 16h30 ngày 08/07/2022 theo hướng dẫn trong thông báo ngày 06/07/2022.

Hết thời hạn thắc mắc, Trung tâm không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của sinh viên.

 1. Kiểm tra Chuẩn đầu ra trực tuyến

Ngày 12/08/2022 Trung  tâm thông báo Danh sách thí sinh tham gia thi thử trên website https://cfi.humg.edu.vn/ và fanpage https://www.facebook.com/cfi.humg của Trung tâm  Ngoại ngữ - Tin học HUMG, sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (Họ tên, mã sinh viên, ngày thi, ca thi, môn thi, …).

Nếu sinh viên có thắc mắc về các thông tin trong danh sách thi, đề nghị phản hồi trước trước 16 giờ 30 phút ngày 15/08/2022 theo hướng dẫn trong Thông báo ngày 12/08/2022. Hết thời hạn thắc mắc, Trung tâm không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của sinh viên.

4. Nội dung và hình thức kiểm tra

4.1.Kiểm tra trực tiếp tại phòng máy

4.1.1. Đối với kiểm tra trình độ ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

a) Kỹ năng nghe, đọc và kỹ năng viết.

- Hình thức kiểm tra kỹ năng nghe và kỹ năng đọc: trắc nghiệm trên máy tính

- Hình thức kiểm tra kỹ năng viết: trắc nghiệm và tự luận trên máy tính.

- Thời gian làm bài kiểm tra kỹ năng nghe, đọc, viết: 100 phút.

b) Kỹ năng nói.

- Hình thức kiểm tra kỹ năng nói: vấn đáp.

- Thời gian làm bài kiểm tra kỹ năng nói: 6-8 phút.

4.1.2. Đối với Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin

4.1.2.1. Nội dung và hình thức kiểm tra

a) Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học gồm có:

- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Bài kiểm tra gồm 02 phần:

- Phần trắc nghiệm lý thuyết bao gồm các câu hỏi thuộc 06 mô đun trên.

- Phần thực hành gồm 01 bài thực hành Microsoft Word 2010, 01 bài thực hành Microsoft Excel 2010 và 01 bài thực hành Microsoft PowerPoint 2010.

b) Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và thực hành trên máy tính.

4.1.2.2. Thời gian làm bài kiểm tra tin học: 120 phút.

4.2. Kiểm tra trực tuyến trên hệ thống HUMG eEXAMS

4.2.1. Đối với Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Sinh viên thực hiện bài thi gồm các kỹ năng nghe, đọc, viết trong 100 phút trên hệ thống thi trực tuyến HUMG E-EXAMS của Nhà trường và kỹ năng nói trong 10 phút trên ứng dụng MICROSOFT TEAMS.

4.2.2. Đối với Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin

Sinh viên thực hiện bài thi trắc nghiệm và thực hành trong 120 phút trên hệ thống thi trực tuyến HUMG E-EXAMS của Nhà trường với các kỹ năng được quy định theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và được quy định chi tiết tại Quyết định số 1164/QĐ-MĐC ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

5. Địa điểm

5.1. Kiểm tra trực tiếp tại phòng máy

- Kiểm tra trình độ ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin: Phòng máy tầng 4, 5 Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Kiểm tra vấn đáp trình độ ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: Tầng 4, Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

5.2. Kiểm tra trực tuyến trên hệ thống HUMG eEXAM

5.2.1. Đối với Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Sinh viên thực hiện bài thi gồm các kỹ năng nghe, đọc, viết trong 100 phút trên hệ thống thi trực tuyến HUMG E-EXAMS của Nhà trường và kỹ năng nói trong 10 phút trên ứng dụng MICROSOFT TEAMS.

5.2.2. Đối với Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin

Sinh viên thực hiện bài thi trắc nghiệm và thực hành trong 120 phút trên hệ thống thi trực tuyến HUMG E-EXAMS của Nhà trường với các kỹ năng được quy định theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông và được quy định chi tiết tại Quyết định số 1164/QĐ-MĐC ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

6. Lịch kiểm tra

6.1. Lịch kiểm tra trực tiếp tại phòng máy (dự kiến)

 

Kiểm tra Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin

Kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Kiểm tra trình độ Ngoại ngữ

Kiểm tra trên máy

21, 22/07/2022

25, 26/07/2022

27, 28/07/2022

Kiểm tra vấn đáp

 

02, 03/08/2022

04, 05/08/2022

 

6.2. Lịch kiểm tra trực tuyến trên hệ thống HUMG eEXAMS (dự kiến)

 

Thời gian

 

Kiểm tra Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin

Kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Kỹ năng nghe, đọc, viết

Kỹ năng vấn đáp

Kiểm tra thử

23/8/2022

24/8/2022

 

Kiểm tra chính thức

06/9/2022

07/9/2022

08, 09/9/2022

 

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT (để báo cáo);

- BGH (để theo dõi chỉ đạo);

- Website: NNTH;

- Lưu: HCTH, NNTH, ĐBCLGD.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

GS.TS Bùi Xuân Nam

 


 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

 

Bước 1: Sinh viên đăng ký trực tuyến đến hết ngày 03/07/2022 theo Form sau:

 1. Đăng ký kiểm tra trực tiếp
 1. Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin:  https://forms.gle/49mV26b88zDMAdBz5
 2. Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: https://forms.gle/Fm4azGk6q6zK7owJ9 
 3. Kiểm tra trình độ Ngoại ngữ: https://forms.gle/VoRNpLyU2mqh2LyCA
 1. Đăng ký kiểm tra trực tuyến
 1. Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin: https://forms.gle/k7bAeLyszvsVYA7w7
 2. Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: https://forms.gle/pJPtZ7hAD2swLLmc9
 1. Ghi chú
 • Sinh viên hoãn thi 01 phần do sự cố máy tính ở các lần thi trực tuyến trên hệ thống HUMG E- EXAMS đăng ký thi lại theo bước 1 (bắt buộc) và nộp lệ phí bảo lưu kết quả phần không bị lỗi theo quy định bảo lưu (bước 2).
 • Sinh viên hoãn thi toàn bộ bài thi phải đăng ký thi lại theo bước 1 (bắt buộc) và không phải nộp lệ phí kiểm tra.

Bước 2: Sinh viên chuyển khoản lệ phí thi theo thông tin sau:

- Tên TK: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Số TK: 2151.000000.6942 tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Cầu Giấy

- Nội dung: MSSV.Hoten.MS 01/02/03/04/07 trong đó:

+ MS 01: Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (180.000 đồng)

+ MS 02: Chuẩn đầu ra công nghệ thông tin (180.000 đồng)

+ MS 03: Bảo lưu ngoại ngữ (90.000 đồng)

+ MS 04: Bảo lưu tin học (90.000 đồng)

+ MS 07: Kiểm tra trình độ ngoại ngữ (180.000 đồng)

Ví dụ: 1621030030.Nguyen Van A.MS01

Bước 3:

 1. Đăng ký kiểm tra trực tiếp

Vào ngày 06/07/2022, Trung tâm thông báo danh sách sinh viên tham gia kiểm tra trên website: http://cfi.humg.edu.vn và fanpage: https://www.facebook.com/cfi.humg, sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (Họ tên, mã sinh viên, ngày thi, ca thi, môn thi, …).

Nếu sinh viên có thắc mắc về các thông tin trong danh sách thi xin phản hồi trước 16h30 ngày 08/07/2022 theo hướng dẫn trong thông báo ngày 06/07/2022.

Hết thời hạn thắc mắc, Nhà trường không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của sinh viên.

 1. Đăng ký kiểm tra trực tuyến

Vào ngày 12/08/2022 Trung  tâm thông báo Danh sách thí sinh tham gia thi thử trên fanpage https://www.facebook.com/cfi.humg của   Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG, sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (Họ tên, mã sinh viên, ngày thi, ca thi, môn thi, …).

Nếu sinh viên có thắc mắc về các thông tin trong danh sách thi, đề nghị phản hồi trước trước 16 giờ 30 phút ngày 15/08/2022 theo hướng dẫn trong Thông báo ngày 12/08/2022. Hết thời hạn thắc mắc, Nhà trường không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của sinh viên.

 1. Ghi chú
 • Sinh viên hoãn thi 01 phần do sự cố máy tính ở các lần thi trực tuyến trên hệ thống HUMG E- EXAMS đăng ký thi lại theo bước 1 (bắt buộc) và nộp lệ phí bảo lưu kết quả phần không bị lỗi theo quy định bảo lưu. 
 • Sinh viên hoãn thi toàn bộ bài thi phải đăng ký thi lại theo bước 1 (bắt buộc) và không phải nộp lệ phí kiểm tra.

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)