Thông báo kế hoạch tổ chức học tập tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy K68

09/10/2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Số: 555/KH – MĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy K68

 

Căn cứ Công văn số 5957/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường;

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-MĐC ngày 15/9/2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Mỏ - Địa chất”;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-MĐC ngày 24/10/2017 về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2023 – 2024 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Căn cứ vào kết quả phân loại điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn tiếng Anh của sinh viên Khóa 68, Trường Đại học Mỏ - Địa chất xây dựng kế hoạch học tiếng Anh cho sinh viên K68 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH
 1. Tổ chức các lớp học tiếng Anh chính khoá và các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên K68.
 2. Đảm bảo sinh viên K68 có đủ năng lực để học các chương trình tiếng Anh chính khoá và đạt Chuẩn đầu ra bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trước khi tốt nghiệp.
 3. Các đơn vị chức năng triển khai các công việc liên quan theo đúng chỉ đạo và tiến độ thực hiện.
 1. NỘI DUNG
 1.  Chương trình tiếng Anh chính khóa
 • Sinh viên có kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn tiếng Anh từ 5 điểm trở lên (Nhóm 1) đủ điều kiện tham gia các lớp học tiếng Anh chính khóa và được sắp xếp lịch học theo thời khoá biểu của Nhà trường
 •  Sinh viên xem danh sách chi tiết tại đây: Nhóm 1
 1.  Chương trình tiếng Anh tăng cường
 • Sinh viên có kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn tiếng Anh dưới 5 điểm và sinh viên học ngoại ngữ khác (Nhóm 2) xem danh sách tại đây: Nhóm 2
 • Sinh viên thuộc nhóm 2 có thể đăng ký tham gia học tiếng Anh tăng cường (TATC) do Nhà trường tổ chức hoặc các hình thức học tập khác để đảm bảo sau khi kết thúc học kỳ 1, sinh viên đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và có đủ điều kiện được sắp xếp vào các lớp học tiếng Anh chính khóa theo chương trình đào tạo.

- Thông tin đăng ký các lớp học TATC như sau:

+ Link đăng ký: https://forms.office.com/r/F0WFhy7p6T

+ Học phí: 1.014.000 đồng/khóa học (Một triệu không trăm mười bốn nghìn đồng).
+ Hình thức đóng học phí: chuyển khoản theo thông tin sau:
Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG.
Số tài khoản: 2153088587 tại Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Cầu Giấy.

Nội dung chuyển khoản: MSSV. Họ và tên. SĐT. TATC K68

(Ví dụ: 2321010001. Nguyen Van A. 0907654321 TATC K68).

+ Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí: hết ngày 13/10/2023.

- Ngoài ra, sinh viên có thể tham khảo các chương trình học tiếng Anh ngoại khóa khác tại đây: Link các chương trình tiếng Anh

 1. Sinh viên chưa được phân loại trình độ

- Sinh viên chưa được phân loại trình độ tiếng Anh (xem danh sách tại đây) cần bổ sung các minh chứng chứng minh trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và nộp về văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG trước ngày 31/10/2023.

 • Sinh viên đủ điều kiện được xếp vào nhóm 1 sẽ tham gia học các lớp tiếng Anh chính khóa vào học kỳ 2 năm học 2023-2024.
 • Sinh viên không đủ điều kiện được xếp vào nhóm 2 và tham gia học các lớp TATC hoặc hình thức học tập khác theo mục 2.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN     

Để triển khai thực hiện có hiệu quả việc tổ chức các lớp tiếng Anh chính khóa và tiếng Anh tăng cường cho sinh viên K68, Nhà trường phân công nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

 1. Phòng Đào tạo Đại học

- Sắp xếp thời khóa biểu các lớp tiếng Anh chính khóa cho sinh viên thuộc Nhóm 1.

- Hỗ trợ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG sắp xếp thời khóa biểu các lớp học TATC cho sinh viên thuộc Nhóm 2.

 1. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

- Tiếp nhận đăng ký và sắp xếp lịch học các lớp TATC.

- Phối hợp với bộ môn chuyên môn để tổ chức quản lý các lớp TATC có hiệu quả.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh cho sinh viên thuộc nhóm 2 sau khi kết thúc khoá học.

- Tổng hợp điểm kiểm tra gửi phòng Đào tạo Đại học tiếp tục phân nhóm và sắp xếp các lớp học phù hợp với trình độ của sinh viên.

- Thu học phí các lớp TATC và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

- Giải đáp các thắc mắc liên quan tới chương trình TATC.

 1. Khoa Khoa học cơ bản

Chỉ đạo Bộ môn Ngoại ngữ phân công giảng dạy các lớp tiếng Anh chính khóa và tham gia giảng dạy, quản lý các lớp TATC do giảng viên Bộ môn đăng ký.

 1. Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên và các Khoa quản lý sinh viên

Phòng Công tác chính trị - Sinh viên, các Khoa quản lý sinh viên triển khai Kế hoạch này đến sinh viên K68 đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ tiếng Anh nhằm đảm bảo đạt chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp.

 1. Phòng Cơ sở vật chất và Trung tâm Dịch vụ
 • Phòng Cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học các lớp tiếng Anh chính khóa và các lớp TATC.
 • Trung tâm Dịch vụ đảm bảo việc mở cửa phòng học theo lịch học và vệ sinh các phòng học tại giảng đường.
 1. Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên tuyên truyền và tổ chức các hoạt động liên quan đến tiếng Anh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ cho sinh viên trong toàn Trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị, cá nhân liên hệ theo số điện thoại của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG: 0325 963 956 để được giải đáp.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT (để báo cáo)

- HT (để báo cáo);

- Website NNTH, ĐTĐH;

- Lưu: HCTH, NNTH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Triệu Hùng Trường

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

File đính kèm