TB lịch và dssv dự kiểm tra trình độ ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra NN, CNTT đợt I năm học 2023-2024

31/08/2023

Sinh viên đã đăng ký và nộp lệ phí kiểm tra TĐNN, Chuẩn đầu ra NN, CNTT đợt I năm học 2023-2024 chú ý:

* Lịch và dssv tham dự kiểm tra trình độ ngoại ngữ xem tại link: https://humgedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dothithanhthuy_humg_edu_vn/Eex4ZiTHslhOqBEDw7pJ3DAB9nrZFsi_OQ7ksktId0-iaA?e=OBXMDA

- Lịch kiểm tra Nghe - Đọc - Viết trên máy: 13/9/2023

* Lịch và dssv tham dự kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ xem tại link: https://humgedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/dothithanhthuy_humg_edu_vn/ER9wiqzqW0hAv56ZBNB45-cBvu86aYhhuPtRgQ_uAl3f3Q?e=NdlOPJ

- Lịch kiểm tra Nghe - Đọc - Viết trên máy: 13/9/2023

* Lịch và dssv tham dự kiểm tra Chuẩn đầu ra CNTT xem tại link: https://humgedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/vuthihoaithu_humg_edu_vn/Ee1BMG1kWExJu1Z1E1TBLmgBKVdCWsNsQpL0UfkGB1VUiQ?e=hpwf2d

- Lịch kiểm tra: Ca 1, 2 ngày 14/9/2023

- Địa điểm kiểm tra: phòng C401, C501, C502, C503, C504, tầng 4 và 5 nhà C 5 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

*Lưu ý:

- Thí sinh đọc kỹ nội dung hướng dẫn trong link danh sách thi

- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi chính thức 30 phút

- Khi tới phòng thi, thí sinh chỉ được mang theo CCCD/Thẻ sinh viên, bút viết; không được mang theo tài liệu và các thiết bị thu phát truyền tin như điện thoại, USB,...

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)