TB lịch đăng ký kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, CNTT đợt III năm học 2023-2024

17/11/2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Số:  644 /TB-MĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tổ chức kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ,

Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đợt III năm học 2023 – 2024

 

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-MĐC ngày 02/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “Quy định về Chuẩn trình độ Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Mỏ - Địa chất”;

Căn cứ Kế hoạch số 450/KH/MĐC ngày 21/8/2023 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin năm học 2023 – 2024;

Để đảm bảo sinh viên các khoá sắp tốt nghiệp và sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin nắm bắt đầy đủ thông tin và đăng ký tham gia kiểm tra đúng quy định, Nhà trường yêu cầu các đơn vị: Các Khoa quản lý sinh viên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG, Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên, Đoàn Thanh niên thông báo, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tham gia kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đợt III năm học 2023 - 2024 với các thông tin như sau:

  1. Đối tượng tham dự

Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất dự kiến tốt nghiệp năm 2023, 2024, 2025 và sinh viên đã tốt nghiệp nhưng chưa đạt Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin.

  1. Điều kiện tham dự kiểm tra

Sinh viên nộp lệ phí đầy đủ và đăng ký kiểm tra đúng quy trình.

  1. Quy trình đăng ký và kiểm tra thông tin thí sinh

Sinh viên thực hiện các bước đăng ký kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đợt III năm học 2023 - 2024 theo Phụ lục đính kèm.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 22/11/2023.

4. Nội dung và hình thức kiểm tra

4.1 Đối với kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

4.1.1. Nội dung và hình thức kiểm tra

a) Kỹ năng nghe, đọc và kỹ năng viết.

- Hình thức kiểm tra kỹ năng nghe và kỹ năng đọc: trắc nghiệm trên máy tính

- Hình thức kiểm tra kỹ năng viết: trắc nghiệm và tự luận trên máy tính.

b) Kỹ năng nói.

- Hình thức kiểm tra kỹ năng nói: vấn đáp.

4.1.2. Thời gian làm bài

- Thời gian làm bài kiểm tra kỹ năng nghe, đọc, viết: 100 phút.

- Thời gian làm bài kiểm tra kỹ năng nói: 6-8 phút.

4.2. Đối với kiểm tra Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin

4.2.1. Nội dung và hình thức kiểm tra

a) Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học gồm có:

- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Bài kiểm tra gồm 02 phần:

- Phần trắc nghiệm lý thuyết bao gồm các câu hỏi thuộc 06 mô đun trên.

- Phần thực hành gồm 01 bài thực hành Microsoft Word 2010, 01 bài thực hành Microsoft Excel 2010 và 01 bài thực hành Microsoft PowerPoint 2010.

b) Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và thực hành trên máy tính.

 4.2.2. Thời gian làm bài kiểm tra tin học: 120 phút.

5. Địa điểm

- Kiểm tra trên máy trình độ ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin: Tầng 4, 5 Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Kiểm tra vấn đáp Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ: Tầng 4, Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

6. Thời gian tổ chức kiểm tra (dự kiến)

 

 

 

Kiểm tra Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin

Kiểm tra trình độ ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Kỹ năng nghe, đọc, viết

Kỹ năng vấn đáp

Thời gian

08, 09/12/2023

06, 07/12/2023

11, 12/12/2023

7. Một số lưu ý đối với thí sinh tham dự kiểm tra

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND/CCCD để đối chiếu thông tin

- Sinh viên không mang tài liệu, vật dụng bị cấm (điện thoại, máy ảnh, thiết bị truyền tin, phương tiện sao chép dữ liệu…) vào vị trí làm bài kiểm tra.

- Sinh viên có mặt trước giờ kiểm tra 30 phút.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT (để báo cáo);

- HT (để báo cáo);

- HUMG eOFFICE;

- Lưu: HCTH, NNTH.

                 KT. HIỆU TRƯỞNG

                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

            (Đã ký)

 

               PGS.TS Triệu Hùng Trường

 

PHỤ LỤC

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

 

Bước 1: Sinh viên đăng ký trực tuyến đến trước 17h00 ngày 22/11/2023 theo Form sau:

- Tin học: https://forms.gle/YfcnFHFyqC8kkqga6

- Ngoại ngữ: https://forms.gle/D9qCZfHjGoNiNcCHA

Bước 2: Sinh viên chuyển khoản lệ phí thi theo thông tin sau:

Tên TK: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số TK: 2151.000000.6942 tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Cầu Giấy

Nội dung: MSSV.Hoten.MS 01/02/03/04 trong đó:

MS 01: Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (180.000 đồng)

MS 02: Chuẩn đầu ra công nghệ thông tin (180.000 đồng)

MS 03: Bảo lưu ngoại ngữ (90.000 đồng)

MS 04: Bảo lưu tin học (90.000 đồng)

Ví dụ: 1621030030 Nguyen Van A MS01

Bước 3: Vào ngày 24/11/2023, Trung tâm dự kiến thông báo danh sách sinh viên tham gia kiểm tra Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin trên website: http://cfi.humg.edu.vn hoặc fanpage: https://www.facebook.com/cfi.humg, sinh viên kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (Họ tên, mã sinh viên, ngày thi, ca thi, môn thi, …).

Nếu sinh viên có thắc mắc về các thông tin trong danh sách, thí sinh phản hồi trước 16h30 ngày 28/11/2023 theo hướng dẫn trong thông báo ngày 24/11/2023.

Hết thời hạn thắc mắc, Nhà trường không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của sinh viên.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)