Thông báo tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên K65, K66

30/05/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUMG

      

Số: 25/TB – NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày 30  tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên K65, K66

 

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-MĐC ngày 02/12/2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “Quy định về Chuẩn trình độ ngoại ngữ và Công nghệ thông tin cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Mỏ - Địa chất”;

Căn cứ Kế hoạch số 520/KH – MĐC ngày 06/10/2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc đánh giá trình độ đầu vào ngoại ngữ và lộ trình học tiếng Anh của sinh viên hệ chính quy K66.

Căn cứ Kế hoạch số 289/KH - MĐC ngày 30/5/2022 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tổ chức học tập tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy K65.

Căn cứ kết quả kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho sinh viên K65, K66.

Được sự chỉ đạo của Nhà trường về việc nâng cao chất lượng và trình độ ngoại ngữ của sinh viên trước khi tham gia học tiếng Anh chính khóa, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo kế hoạch tổ chức các lớp học tiếng Anh cho sinh viên K65, K66 như sau:

 1. Đối tượng

Sinh viên K65, K66 chưa đủ điều kiện tham gia các lớp học tiếng Anh chính khóa của Nhà trường

Sinh viên xem danh sách tại đây:

DSSV K65 chưa đủ điều kiện học TA chính khóa.xlsx

DSSV K66 chưa đủ điều kiện học TA chính khóa.xlsx

 1. Nội dung

Sinh viên tham khảo nội dung chương trình đào tạo tại đây:

a.  Ôn tập bồi dưỡng Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

b.  Tiếng Anh tăng cường 2

 1. Thời gian

 Lịch học bắt đầu từ ngày 13/6/2022 đến hết ngày 22/7/2022

 1. Đăng ký

Sinh viên đăng ký học các chương trình tiếng Anh trên tại link sau:

https://forms.office.com/r/5mt9XSk6sF

Thời hạn đăng ký trước ngày 07/6/2022

 1. Học phí và hình thức đóng học phí
 • Mức học phí Lớp Ôn tập bồi dưỡng Bậc 2 Khung NLNNVN: 600.000 đồng/khóa học (Sáu trăm nghìn đồng)
 • Mức học phí Lớp tiếng Anh tăng cường 2: 1.014.000 đồng/khóa học (Một triệu không trăm mười bốn nghìn đồng)
 • Hình thức đóng học phí:

Sinh viên chuyển khoản theo thông tin sau:

 • Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG.
 • Số tài khoản: 21510003088587.
 • Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Cầu Giấy.
 • Nội dung chuyển khoản: MSV HO TEN C04/C05  
 • Thời hạn đóng học phí: Sinh viên đóng đến hết ngày 07/6/2022.

Trong đó:

C04 là Đăng ký Ôn tập bồi dưỡng Bậc 2 Khung NLNNVN

C05 là Đăng ký Tiếng Anh tăng cường 2

Ví dụ:

 • Sinh viên đăng ký học lớp Ôn Bậc 2 thì chuyển khoản 600.000 đồng vào STK trên với Nội dung: 2121030030 Nguyen Van A C04
 • Sinh viên đăng ký học lớp TATC 2 thì chuyển khoản 1.014.000 đồng vào STK trên với Nội dung: 2121030030 Nguyen Van A C05

Mọi thắc mắc liên quan tới chương trình học tiếng Anh, sinh viên liên hệ theo số điện thoại 0243 752 5831 (trong giờ hành chính) để được giải đáp.

 

Nơi nhận:

- Website NNTH;

- Lưu: NNTH.

                 KT. GIÁM ĐỐC

                PHÓ GIÁM ĐỐC

              (đã ký)

 

               ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm