TB danh sách chính thức sinh viên K65 tham gia lớp tiếng Anh tăng cường

18/10/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUMG

               Số: 54 /TB – NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Danh sách chính thức sinh viên K65 tham gia lớp tiếng Anh tăng cường

 

Căn cứ thông báo số 466/TB-MĐC ngày 29/8/2022 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên K65;

Căn cứ danh sách sinh viên K65 đã nộp đầy đủ học phí tiếng Anh tăng cường;

Căn cứ nguyện vọng của sinh viên K65 về việc xin gia hạn nộp học phí tiếng Anh tăng cường;

Trên cơ sở rà soát, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo danh sách sinh viên chính thức đủ điều kiện học các lớp tiếng Anh tăng cường theo thời khóa biểu được điều chỉnh tại LINK.

Sinh viên không có tên trong danh sách trên sẽ không tham gia vào các lớp tiếng Anh tăng cường theo thời khóa biểu đã được thông báo.

Từ ngày 18/10 đến hết ngày 23/10/2022, Trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với sinh viên K65 có tên trong danh sách chính thức học tiếng Anh tăng cường để thông báo thời gian và địa điểm học tập nếu có sự thay đổi.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ theo số điện thoại 0325 963 956 (trong giờ hành chính) để được giải đáp.

 

Nơi nhận:

- Các lớp sinh viên K65;

- Website;

- Lưu: NNTH.

                 GIÁM ĐỐC                

 (Đã ký)

               

TS. Diêm Công Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)