Tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên K65, K66

29/05/2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

               Số: 275 /TB – MĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên K65, K66

 

Căn cứ Quyết định số 1975/QĐ-MĐC ngày 30/12/2019 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc phê duyệt Đề án tự chủ hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐT ngày 02/8/2021 của Hội đồng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc phê duyệt mức thu học phí, lệ phí và thu sự nghiệp năm học 2021 – 2022.

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-MĐC ngày 02/12/2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “Quy định về Chuẩn trình độ ngoại ngữ và Công nghệ thông tin cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Mỏ - Địa chất”.

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ – HĐT ngày 25/01/2022 của Hội đồng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc phê duyệt thanh quyết toán các lớp tiếng Anh tăng cường.

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ- NNTH ngày 01/05/2022 của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG về việc quy định mức thu học phí khóa học tiếng Anh tăng cường.

Căn cứ Kế hoạch số 520/KH - MĐC ngày 06/10/2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc đánh giá trình độ đầu vào ngoại ngữ và lộ trình học tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy K66.

Căn cứ Kế hoạch số 289/KH - MĐC ngày 30/5/2022 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tổ chức học tập tiếng Anh cho sinh viên hệ chính quy K65.

Căn cứ số lượng sinh viên K65, K66 chưa đủ điều kiện học tiếng Anh chính khoá.

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường (TATC) đối với sinh viên K65, K66 như sau:

  1. Đối tượng

Tất cả sinh viên K65, K66 chưa đạt hoặc không có minh chứng về năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, chưa đủ điều kiện học tiếng Anh chính khóa phải tham dự các lớp TATC do Nhà trường tổ chức.

Sinh viên xem danh sách tại đây:

DSSV lớp TATC K65.xlsx

DSSV lớp TATC K66.xlsx

  1. Nội dung chương trình

Sinh viên học theo nội dung chương trình của tiếng Anh tăng cường.

  1. Thời gian, địa điểm và hình thức học

Thời gian: bắt đầu học từ ngày 05/06/2023 đến hết ngày 31/07/2023.

Địa điểm và hình thức học:

  • Học trực tiếp tại giảng đường khu A, B Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
  • Học trực tuyến qua Microsoft Teams trong khung thời gian từ 17giờ 30 phút đến 20 giờ 20 phút. Sinh viên có nhu cầu học trực tuyến đăng ký đến hết ngày 31/05/2023 tại Link: https://forms.office.com/r/tG0jx0313R. Quá thời gian trên, Nhà trường sẽ sắp xếp sinh viên không có nhu cầu học trực tuyến vào các lớp học trực tiếp.

Lịch học trực tiếp và trực tuyến sẽ đươc phòng Đào tạo Đại học sắp xếp và cập nhật trên thời khóa biểu của sinh viên.

  1. Học phí và hình thức đóng học phí

Mức học phí của một khóa học: 1.014.000 đồng/sinh viên/khóa học (Một triệu không trăm mười bốn nghìn đồng)

Sinh viên đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp như sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG.

- Số tài khoản: 21510003088587.

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Cầu Giấy (BIDV Cầu Giấy).

- Nội dung chuyển khoản: (MSSV) (Họ và tên) (Số điện thoại) TATC KHÓA

(Ví dụ: 2021060014 NguyenVanA 0985846814 TATC K65

2121060014 NguyenVanA 0985846125 TATC K66)

Thời hạn đóng học phí đến hết ngày 31/05/2023.

Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí đúng hạn sẽ không được sắp xếp vào các lớp học.

Sinh viên nghỉ không quá 20% tổng số tiết học và đạt 50 điểm trở lên đối với bài kiểm tra do giảng viên phụ trách lớp học đánh giá thì đủ điều kiện tham gia lớp học tiếng Anh chính khóa.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0325963956 (trong giờ hành chính) các ngày làm việc trong tuần để được giải đáp.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT (để báo cáo);

- BGH (để phối hợp chỉ đạo);

- Các lớp sinh viên K65, K66;

- HUMG eOFFICE;

- Lưu: HCTH, NNTH.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS Trần Thanh Hải

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm