Thông báo tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường (TATC) cho sinh viên K65, K66, K67

02/10/2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Số: 544/TB-MĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày 02  tháng 10 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường (TATC) cho sinh viên K65, K66, K67

 

Căn cứ Công văn số 5957/BGDĐT-GDĐH ngày 20/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học ngoại ngữ tăng cường;

Căn cứ Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐT ngày 02/8/2021 của Hội đồng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc phê duyệt mức thu học phí, lệ phí và thu sự nghiệp năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-MĐC ngày 15/9/2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất”;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-MĐC ngày 02/12/2021 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc ban hành “Quy định về Chuẩn trình độ ngoại ngữ và Công nghệ thông tin cho sinh viên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Mỏ - Địa chất”;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ – HĐT ngày 25/01/2022 của Hội đồng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc phê duyệt thanh quyết toán các lớp tiếng Anh tăng cường;

Căn cứ số lượng sinh viên K65, K66, K67 chưa đủ điều kiện học tiếng Anh chính khoá.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường cho sinh viên K65, K66, K67 như sau:

1. Mục đích tổ chức các lớp TATC

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp TATC nhằm đảm bảo cho sinh viên có đủ trình độ ngoại ngữ đáp ứng việc học tập các chương trình chính khóa của Nhà trường và hướng tới đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 2658/QĐ-BGDĐT ngày 23/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối tượng và chương trình học tập

2.1. Đối tượng

Tất cả sinh viên K65, K66, K67 chưa đạt hoặc không có minh chứng về năng lực ngoại ngữ tương đương bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Sinh viên xem danh sách tại đây:

DSSV lớp TATC K65

DSSV lớp TATC K66.xlsx

DSSV lớp TATC K67.xlsx

2.2. Nội dung chương trình học

Sinh viên học theo nội dung chương trình của TATC để đủ điều kiện học tiếng Anh chính khoá.

3. Thời gian, địa điểm và hình thức học

Thời gian: bắt đầu học từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 08/12/2023.

Địa điểm và hình thức học:

  • Học trực tiếp tại giảng đường khu A, B, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
  • Học trực tuyến qua Microsoft Teams trong khung thời gian từ 17h30 đến 20h20 (sinh viên có nhu cầu học trực tuyến đăng ký đến hết ngày 10/10/2023 tại Link: https://forms.office.com/r/tG0jx0313R. Quá thời gian trên, Nhà trường sẽ sắp xếp sinh viên không có nhu cầu học trực tuyến vào các lớp học trực tiếp).

4. Học phí và hình thức đóng học phí

  • Mức học phí của một khóa học: 1.014.000 đồng/sinh viên/khóa học (Một triệu không trăm mười bốn nghìn đồng).
  • Sinh viên đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản như sau:
  • Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG.
  • Số tài khoản: 21510003088587.
  • Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Cầu Giấy (BIDV Cầu Giấy).

Nội dung chuyển khoản: (MSSV) (Họ và tên) (Số điện thoại) TATC KHÓA

(Ví dụ: 2021060014 NguyenVanA 0985846814 TATC K65

2121060014 NguyenVanA 0985846125 TATC K66

2221010001 NguyenVanA 0907654321 TATC K67)

  • Thời hạn đóng học phí đến hết ngày 10/10/2023.
  • Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí đúng hạn sẽ không được sắp xếp vào các lớp học.

5. Đánh giá kết quả

Sinh viên nghỉ không quá 20% tổng số tiết học và đạt 50 điểm trở lên đối với bài kiểm tra do giảng viên phụ trách lớp học đánh giá thì đủ điều kiện tham gia lớp học tiếng Anh chính khóa.

6. Tổ chức thực hiện     

Để triển khai thực hiện tốt các lớp TATC cho sinh viên K65, K66, K67, Nhà trường phân công nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

6.1. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

-  Phối hợp với phòng Đào tạo trong việc sắp xếp các lớp học TATC.

-  Phối hợp với bộ môn chuyên môn để tổ chức quản lý các lớp TATC có hiệu quả.

-  Tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện học tiếng Anh chính khoá sau khi kết thúc khoá học.

-  Thu học phí và thực hiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

 6.2. Phòng Đào tạo Đại học

Hỗ trợ sắp xếp thời khóa biểu các lớp học TATC cho sinh viên.

 6.3. Khoa Khoa học cơ bản

Chỉ đạo Bộ môn Ngoại ngữ tham gia giảng dạy và quản lý sinh viên các lớp TATC do Bộ môn đảm nhận.

6.4. Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên và các khoa quản lý sinh viên

Phòng Công tác chính trị - Sinh viên, các Khoa quản lý sinh viên triển khai thông báo này cho sinh viên K65, K66, K67 chưa đủ điều hiện học tiếng Anh chính khoá đồng thời đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tham gia đầy đủ các lớp TATC.

6.5. Phòng Cơ sở vật chất và Trung tâm Dịch vụ

-      Phòng Cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học các lớp TATC.

-      Trung tâm Dịch vụ đảm bảo việc mở cửa phòng học theo lịch học và vệ sinh các phòng học tại giảng đường.

6.6. Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên tuyên truyền và tổ chức các hoạt động liên quan đến tiếng Anh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ cho sinh viên trong toàn Trường.

Nơi nhận:

- ĐU, HĐT (để báo cáo);

- HT (để báo cáo);

- Các lớp sinh viên K65, K66, K67;

- HUMG eOFFICE;

- Lưu: HCTH, NNTH.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS Triệu Hùng Trường

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm