Quyết định và danh sách sinh viên được cấp Chứng nhận ngoại ngữ, tin học tháng 11/2020

18/11/2020

Sinh viên làm đơn xin cấp Chứng nhận ngoại ngữ, tin học tháng 10/2020 và được hẹn trả vào tháng 11/2020 xem Quyết định và danh sách tại file đính kèm dưới đây

Sinh viên lên Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học nhận Chứng nhận cần mang theo thẻ sinh viên hoặc CMTND

Sinh viên ủy quyền cho người khác nhận Chứng nhận giúp cần Download Mẫu giấy ủy quyền theo đường link sau và làm theo hướng dẫn trong mẫu.

http://cfi.humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/chi-tiet.aspx?ItemID=7131

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm