TB điều chỉnh bảng tham chiếu quy đổi trình độ tiếng Anh khi xét miễn học, miễn thi và Chuẩn đầu ra

01/04/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo về việc điều chỉnh Bảng tham chiếu quy đổi trình độ tiếng Anh khi xét miễn học, miễn thi và Chuẩn đầu ra theo phụ lục đính kèm Quyết định số 1396/QĐ-MĐC ngày 24 tháng 10 năm 2017. Nội dung điều chỉnh xem ở file đính kèm dưới đây
File đính kèm