Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

03/06/2020

Sứ mạng (Mission):

Đào tạo và nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho sinh viên, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất và người học có nhu cầu, đáp ứng Chuẩn đầu ra theo quy định của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn (Vision):

Bằng sự phục vụ tận tình, đem lại lợi ích thực sự cho người học, đến năm 2030 trở thành một trong những Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có uy tín hàng đầu khu vực Hà Nội, thu hút hàng nghìn lượt học viên mỗi năm.

Giá trị cốt lõi (Core Values):

Tận tâm - Đổi mới - Chất lượng

Giá trị khác (Other Values):

Trách nhiệm - Phản biện - Đoàn kết - Thành công

Khẩu hiệu (Slogan):

Tận tâm đem tri thức đến gần bạn hơn

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)