Kế hoạch kiểm tra trình độ đầu vào và CĐR ngoại ngữ, tin học năm 2019

25/12/2018

Thí sinh có nhu cầu tham gia kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học năm 2019 xem thông tin chi tiết tại đây