TB lịch đăng ký kiểm tra trình độ đầu vào và CĐR ngoại ngữ, tin học đợt III năm 2020

15/09/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

      

Số: 41/TB-NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học đợt III năm 2020

 

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-MĐC ngày 24 tháng 10 năm 2017 về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học năm 2020;

Căn cứ nhu cầu kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học của sinh viên;

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo kế hoạch kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học đợt III năm 2020 như sau:

1. Đối tượng tham dự kiểm tra

- Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất tốt nghiệp năm 2020, 2021, 2022.

- Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước chưa đạt Chuẩn đầu ra tin học, Chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

- Sinh viên khác có nhu cầu kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học.

2. Điều kiện tham dự kiểm tra

Sinh viên nộp lệ phí đầy đủ, đăng ký kiểm tra đúng quy định.

3. Quy trình đăng ký kiểm tra

Bước 1: Thí sinh đăng ký Online:

Thời hạn đăng ký tính từ ngày 15/9/2020 đến hết ngày 25/9/2020.

Bước 2: Thí sinh nộp lệ phí kiểm tra tại Phòng Kế hoạch Tài chính (Tầng 3, Nhà C 12 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất) đến hết ngày 25/9/2020.

Lưu ý: Thí sinh có trách nhiệm giữ biên lai thu lệ phí để đối chiếu khi có sai sót

Bước 3: Trung tâm thông báo Danh sách thí sinh tham dự kiểm tra trên website: http://cfi.humg.edu.vn/ hoặc fanpage: https://www.facebook.com/cfi.humg (dự kiến ngày 28/9/2020), thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (Họ tên, mã sinh viên, ngày thi, ca thi, môn thi, địa điểm thi…).

Nếu thí sinh có thắc mắc về các thông tin trong danh sách thi xin phản hồi về Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trước 16h30 ngày 30/9/2020 theo số điện thoại sau:

- Tin học: 0965 350 987 (cô Thu)

- Ngoại ngữ: 0906 296 486 (cô Thủy)

 Hết thời hạn thắc mắc, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của thí sinh.

Lưu ý: Những sinh viên thiếu ảnh dự thi (ảnh 3x4) sẽ được thông báo và nộp bổ sung trong thời hạn thắc mắc về danh sách thi.

4. Nội dung và hình thức kiểm tra

4.1. Đối với môn ngoại ngữ

4.1.1. Nội dung và hình thức kiểm tra

a) Kỹ năng nghe và kỹ năng đọc.

Hình thức kiểm tra kỹ năng nghe và kỹ năng đọc: trắc nghiệm trên máy tính.

b) Kỹ năng nói và kỹ năng viết.

Hình thức kiểm tra kỹ năng nói: vấn đáp.

Hình thức kiểm tra kỹ năng viết: trắc nghiệm và tự luận trên máy tính.

4.1.2. Thời gian làm bài

- Thời gian làm bài kiểm tra kỹ năng nghe, đọc, viết: 100 phút.

- Thời gian làm bài kiểm tra kỹ năng nói: 6-8 phút.

4.2. Đối với môn tin học

4.2.1. Nội dung và hình thức kiểm tra

Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học gồm có:

- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Bài kiểm tra gồm 02 phần:

a) Phần trắc nghiệm lý thuyết bao gồm các câu hỏi thuộc 06 mô đun trên.

b) Phần thực hành gồm 01 bài thực hành Microsoft Word 2010, 01 bài thực hành Microsoft Excel 2010 và 01 bài thực hành Microsoft PowerPoint 2010.

Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và thực hành trên máy tính.

 4.2.2. Thời gian làm bài kiểm tra tin học: 120 phút.

5. Địa điểm

- Kiểm tra trên máy môn ngoại ngữ và môn tin học: Tầng 4, 5 Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Kiểm tra vấn đáp môn ngoại ngữ: Tầng 4, Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

6. Lịch kiểm tra

Thời gian tổ chức kiểm tra dự kiến:

- Kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ:

  Kiểm tra vấn đáp: ngày 08/10, 09/10/2020;

  Kiểm tra trên máy: ngày 14/10, 15/10/2020;

- Kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học: ngày 16/10, 17/10/2020.

7. Một số lưu ý đối với thí sinh tham dự kiểm tra trong giai đoạn dịch Covid-19

- Thực hiện Công văn số 3906/UBND-KGVX ngày 14/8/2020 của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, thí sinh tham dự kiểm tra có trách nhiệm:

+ Đeo khẩu trang khi đến khu vực dự thi và kể cả khi ra về;

+ Rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn trước và sau khi vào phòng thi;

+ Phải khai báo với bộ phận y tế của trường khi có biểu hiện ho, sốt…

+ Thí sinh giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc.

Nơi nhận:

- Website TT NN-TH;

- Lưu: NNTH.

GIÁM ĐỐC

 

  (Đã ký)

 

TS. Diêm Công Hoàng

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)