TB kế hoạch kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học năm 2021

05/03/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUMG

 

Số:  10/KH-NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ,

Chuẩn đầu ra tin học năm 2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học năm 2021 theo kế hoạch như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu
 2. Mục đích
 3. Nhà trường kiểm tra trình độ ngoại ngữ đầu vào đối với sinh viên đại học hệ chính quy nhập học từ năm 2020 đến năm 2021 chưa đạt trình độ đầu vào ngoại ngữ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Nhà trường sắp xếp các lớp học ngoại ngữ phù hợp với học lực của sinh viên và chương trình đào tạo chính khóa; lập kế hoạch tổ chức các lớp học ngoại ngữ chính khóa và ngoại khóa cho sinh viên chưa đạt trình độ đầu vào; xét miễn học, miễn thi đối với những sinh viên đã đạt trình độ theo quy định của Nhà trường.

  Nhà trường kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và Chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Nhà trường xét điều kiện tốt nghiệp cho sinh viên theo quy định và cấp chứng nhận ngoại ngữ, chứng nhận tin học cho những sinh viên có nguyện vọng.

  1.  Yêu cầu

  Kế hoạch và nội dung kiểm tra được phổ biến cụ thể đến sinh viên đại học hệ chính quy nhập học từ năm 2020 đến năm 2021 chưa đạt trình độ đầu vào ngoại ngữ, sinh viên tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023 và các sinh viên khác.

  Việc tổ chức kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và bảo đảm mục đích đánh giá, phân loại trình độ và phân luồng sinh viên.

  1. Đối tượng tham dự kiểm tra
  2.  Đối với môn ngoại ngữ
  3. - Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023;

   - Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhập học từ năm 2020 đến năm 2021 chưa đạt trình độ đầu vào ngoại ngữ;

   - Sinh viên khác có nhu cầu kiểm tra trình độ ngoại ngữ;

   - Người có nhu cầu kiểm tra và lấy chứng nhận ngoại ngữ.

   1. Đối với môn tin học

   - Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất tốt nghiệp năm 2021, 2022, 2023;

   - Sinh viên khác có nhu cầu kiểm tra trình độ tin học;

   - Người có nhu cầu kiểm tra và lấy chứng nhận tin học.

   1. Điều kiện tham dự kiểm tra

               Sinh viên nộp lệ phí đầy đủ và tuân theo các thủ tục trên, đăng ký kiểm tra đúng quy định.

   1. Quy trình đăng ký kiểm tra

   Bước 1: Thí sinh nộp lệ phí kiểm tra tại Phòng Kế hoạch Tài chính (Tầng 3, Nhà C 12 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất).

   Lưu ý:   Thí sinh có trách nhiệm giữ biên lai thu lệ phí để làm các thủ tục đăng ký kiểm tra tiếp theo.

   Bước 2: Thí sinh đăng ký kiểm tra Online tại Website/Fanpage của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

   Bước 3: Sau khi Trung tâm thông báo Danh sách thí sinh tham dự kiểm tra trên website: cfi.humg.edu.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/cfi.humg, thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (Họ tên, mã sinh viên, ngày thi, ca thi, môn thi, địa điểm thi…).

   Nếu thí sinh có thắc mắc xin phản hồi về Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc theo số điện thoại 024 3752 5831. Hết thời hạn thắc mắc, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của thí sinh.

   1. Địa điểm kiểm tra dự kiến

   Sinh viên được lựa chọn đăng ký kiểm tra tại một trong hai địa điểm sau:

   - Tại Hà Nội:

   + Kiểm tra trên máy môn ngoại ngữ và môn tin học: Tầng 4, tầng 5, Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

   + Kiểm tra vấn đáp môn ngoại ngữ: Tầng 4, Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

   - Tại các điểm liên kết: Kiểm tra tại địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.

   1. Lịch kiểm tra dự kiến

   Đợt kiểm tra

   Ngày đăng ký

   (Dự kiến)

   Tin học

    (Dự kiến)

   Ngoại ngữ

    (Dự kiến)

   Địa điểm kiểm tra

   (Dự kiến)

    

   Đợt I năm 2021

    

   27-28/3/2021

   Phú Yên

    

   Đợt II năm 2021

   15/3-24/3/2021

   02-03/4/2021

   04-05/4/2021

   Hà Nội

    

   Đợt III năm 2021

   26/4-05/5/2021

   14-15/5/2021

   16-17/5/2021

   Hà Nội

    

   Đợt IV năm 2021

    

   19-20/6/2021

   Quảng Ngãi

    

   Đợt V năm 2021

   07/6-16/6/2021

   25-26/6/2021

   27-28/6/2021

   Hà Nội

    

   Đợt VI năm 2021

   02/8-11/8/2021

   20-21/8/2021

   22-23/8/2021

   Hà Nội

    

   Đợt VII năm 2021

   13-22/9/2021

   01-02/10/2021

   03-04/10/2021

   Hà Nội

    

   Kiểm tra đầu vào NN

   Tháng 10/2021

   Hà Nội

   Đợt VIII năm 2021

   25/10-03/11/2021

   12-13/11/2021

   14-15/11/2021

   Hà Nội

    

   Đợt IX năm 2021

    

   Tháng 12/2021

   Vũng Tàu

    

                          
    

   Lưu ý: Tùy thuộc vào nhu cầu kiểm tra của sinh viên và các quy định liên quan, lịch kiểm tra, nội dung, hình thức kiểm tra có thể được điều chỉnh cho phù hợp. Thông tin chính thức về các đợt kiểm tra và danh sách thí sinh sẽ được đăng tải trên website của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học: cfi.humg.edu.vn trước mỗi đợt thi .                                                                                       

   1. Tổ chức thực hiện
   2. Trước mỗi đợt kiểm tra Nhà trường thành lập Hội đồng kiểm tra và các ban chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch.
   3. Nhà trường giao Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng Quy trình kiểm tra và các công việc liên quan.
   4. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên liên quan có trách nhiệm thi hành Kế hoạch này.
   5. Nơi nhận:

    - Như trên;

    - Lưu: NNTH.

    GIÁM ĐỐC

     

     

     

    TS. Diêm Công Hoàng

     

     

     

     

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)