TB tạm hoãn lịch kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đợt III năm 2021

04/05/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUMG

       

Số: 30/TB-NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

               Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn lịch kiểm tra  

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học đợt III năm 2021

Thực hiện chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo Thông báo số 98/TB-MĐC;

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG thông báo:

  1. Gia hạn thời gian đăng ký thi Chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đợt III năm 2021 đến hết ngày 16/5/2021;
  2. Sinh viên tiếp tục đăng ký thi Chuẩn đầu ra theo các bước sau:

Bước 1: Thí sinh đăng ký Online theo Form:

-Tin học:

https://forms.gle/8Tqk3f7D6joRgs4K7

- Ngoại ngữ:

https://docs.google.com/forms/d/1H_OIEO9VmD7EdoPvGSfGy8A9nMkf27cU_pDMEFZiAkE/edit

Bước 2: Sau khi điền thông tin đăng ký vào Form, thí sinh chuyển khoản lệ phí thi theo thông tin sau:

Tên TK: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số TK: 2151.000000.6942 tại ngân hàng: BIDV chi nhánh Cầu Giấy

Nội dung: MSSV-Hoten-MS 01/02/03/04 trong đó:

MS 01: Chuẩn đầu ra ngoại ngữ (180.000 đồng)

MS 02: Chuẩn đầu ra tin học (180.000 đồng)

MS 03: Bảo lưu ngoại ngữ (90.000 đồng)

MS 04: Bảo lưu tin học (90.000 đồng)

Ví dụ: 1621030030-Nguyen Van A-MS01

Bước 3: Trung tâm thông báo lịch kiểm tra và danh sách thí sinh tham dự kiểm tra trên website: http://cfi.humg.edu.vn hoặc fanpage: https://www.facebook.com/cfi.humg khi sinh viên quay trở lại trường học.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại sau: 024 3752 5831.

Nơi nhận:

- Website TT NN-TH;

- Lưu: NNTH.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 TS. Diêm Công Hoàng

 

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)