Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học

12/09/2014

alt Địa chỉ: Phòng 403, nhà C 5 tầng, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

alt Điện thoại: 024.3752.5831

alt Email: cfi@humg.edu.vn

alt Website: cfi.humg.edu.vn

alt Lãnh đạo đơn vị: 

tranthanhhai                chi_ANh            

Phó Giám đốc phụ trách

TS. Diêm Công Hoàng

           

Phó Giám đốc

GV.ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

            

 

 

alt Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ:

a. Mục tiêu

Xây dựng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trở thành một bộ phận của Trường Đại học Mỏ - Địa chất có chức năng tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ, tin học ngoài chương trình chính khóa cho sinh viên trong Trường và có khả năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ quốc tế, góp phần thực hiện quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của Trường Đại học Mỏ-Địa chất về chuẩn đầu ra cho sinh viên.

b. Chức năng

1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và kiểm định chất lượng về ngoại ngữ, tin học cho sinh viên theo quy định về chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài nước bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mỏ - Địa chất và theo chuẩn quốc tế.

3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo qui định của pháp luật.

c. Nhiệm vụ của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

- Chương trình ngoại ngữ

- Chương trình tin học ứng dụng

- Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông,

- Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện qui hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của Trường.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm tin học.

5. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên đã hoàn thành chương trình theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

6. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông trong và ngoài Trường; nghiên cứu tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

7. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo qui định của pháp luật và của Trường.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.