Quyết định và danh sách sinh viên được cấp Chứng nhận ngoại ngữ, tin học tháng 03/2021

19/03/2021

Sinh viên làm đơn xin cấp chứng nhận Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học vào tháng 2/2021 xem Quyết định vào danh sách được cấp Chứng nhận tại file đính kèm dưới thông báo này

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm