TB lịch kiểm tra cuối khóa tiếng Anh tăng cường cho K65 đợt II năm 2021

08/06/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUMG

Số:  36 /TB-NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà Nội, ngày  4  tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra trình độ cuối khoá các lớp

tiếng Anh tăng cường K65 – Đợt II

Căn cứ tình hình triển khai các lớp tiếng Anh tăng cường Khoá 65 – Đợt II năm 2021,

Trung tâm thông báo kế hoạch kiểm tra cuối khoá các lớp tiếng Anh tăng cường K65 – Đợt II như sau:

1. Đối tượng tham dự và mục đích kiểm tra

a) Đối tượng tham dự

- Sinh viên K65 đã tham gia học các lớp tiếng Anh tăng cường Đợt II năm 2021;

- Sinh viên K65 đã tham gia học các lớp tiếng Anh tăng cường Đợt I năm 2021 nhưng chưa tham dự kiểm tra cuối khoá.

b) Mục đích kiểm tra

- Việc tổ chức kiểm tra cuối khoá các lớp tiếng Anh tăng cường K65 – Đợt II nhằm đánh giá trình độ ngoại ngữ của sinh viên  K65 sau khoá học, là cơ sở để Nhà trường sắp xếp các chương trình học tiếp theo cho sinh viên K65.

2. Nội dung và hình thức kiểm tra

2.1 Nội dung kiểm tra:

- Bài kiểm tra kỹ năng nghe: 30 phút

- Bài kiểm tra kỹ năng đọc, viết: 70 phút

- Bài kiểm tra kỹ năng nói: vấn đáp 5-6 phút/1 thí sinh

2.2. Hình thức kiểm tra: trực tuyến (Trung tâm sẽ gửi hướng dẫn cụ thể ở thông báo sau)

3. Danh sách dự thi và lịch kiểm tra dự kiến

- Trung tâm thông báo Danh sách thí sinh tham dự kiểm tra dự kiến tại tệp đính kèm dưới thông báo này.

Trường hợp sinh viên đã tham gia học và chưa nộp lệ phí TATC Kỳ 2 cần nộp bổ sung học phí trước ngày thi vào:

Số tài khoản: 2151 0000 006 942

Chủ tài khoản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Nội dung chuyển khoản theo cú pháp: MSV. HO TEN. HP TATC KY 2.21

- Thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (Họ tên, mã sinh viên…)

- Trong trường hợp thí sinh bị thiếu Mã sinh viên, sót tên, sai thông tin học phí, không tham gia học, không dự thi… cần phản hồi về Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc theo số điện thoại 024 3752 5831 (trong giờ hành chính) hoặc 0906296486 trước ngày 14/06/2021. Hết thời hạn thắc mắc Trung tâm không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của thí sinh.

- Thời gian kiểm tra dự kiến: giữa tháng 6 năm 2021.

Nơi nhận:

- Website: NN-TH;

- GV và SV các lớp;

- Lưu: NNTH.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

TS. Diêm Công Hoàng

 

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm