Lịch kiểm tra trình độ đầu vào và CĐR ngoại ngữ, tin học đợt V.2017

08/10/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

       

Số: 70 /TB-NNTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kiểm tra trình độ đầu vào và

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học đợt V năm 2017

 

 
 

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-MĐC ngày 12 tháng 01 năm 2017 về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học cho sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học năm 2017;

Căn cứ nhu cầu kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học của sinh viên,

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo kế hoạch kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học đợt V năm 2017 như sau:

1. Đối tượng tham dự kiểm tra

1.1. Đối với môn ngoại ngữ

- Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhập học năm 2017 có nhu cầu kiểm tra trình độ đầu vào để Nhà trường sắp xếp các lớp học và chương trình học ngoại ngữ phù hợp với trình độ;

- Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất tốt nghiệp năm 2017, 2018, 2019;

- Sinh viên khác có nhu cầu kiểm tra trình độ ngoại ngữ.

1.2. Đối với môn tin học

- Sinh viên đại học hệ chính quy thuộc tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Mỏ - Địa chất tốt nghiệp năm 2017, 2018, 2019;

- Sinh viên khác có nhu cầu kiểm tra trình độ tin học.

2. Điều kiện tham dự kiểm tra

Sinh viên nộp lệ phí đầy đủ, đăng ký kiểm tra đúng quy định.

3. Quy trình đăng ký kiểm tra

Bước 1: Thí sinh nộp lệ phí kiểm tra tại Phòng Tài vụ (Tầng 3, Nhà C 12 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất).

Lưu ý: Thí sinh có trách nhiệm giữ biên lai thu lệ phí để làm các thủ tục đăng ký kiểm tra tiếp theo.

Bước 2: Thí sinh đăng ký kiểm tra tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (Phòng 403, Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất).

Khi đến đăng ký, thí sinh mang theo biên lai thu lệ phí kiểm tra, thẻ sinh viên và 01 ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng tính đến ngày dự thi, ghi rõ họ tên, mã sinh viên ở mặt sau ảnh.

Thời hạn đăng ký: tính từ ngày 11/10/2017 đến hết ngày 26/10/2017.

Bước 3: Sau khi Trung tâm thông báo Danh sách thí sinh tham dự kiểm tra trên website: cfi.humg.edu.vn (dự kiến ngày 30/10/2017),  thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách (Họ tên, mã sinh viên, ngày thi, ca thi, môn thi, địa điểm thi…).

Nếu thí sinh có thắc mắc xin phản hồi về Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học hoặc theo số điện thoại 04 3752 5831 đến hết ngày 02/11/2017. Hết thời hạn thắc mắc, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học không chịu trách nhiệm về những sai sót liên quan đến thông tin dự thi của thí sinh.

4. Nội dung và hình thức kiểm tra

4.1. Đối với môn ngoại ngữ

4.1.1. Nội dung và hình thức kiểm tra

a) Kỹ năng nghe và kỹ năng đọc.

Hình thức kiểm tra kỹ năng nghe và kỹ năng đọc: trắc nghiệm trên máy tính.

b) Kỹ năng nói và kỹ năng viết.

Hình thức kiểm tra kỹ năng nói: vấn đáp.

Hình thức kiểm tra kỹ năng viết: trắc nghiệm và tự luận trên máy tính.

4.1.2. Thời gian làm bài

- Thời gian làm bài kiểm tra kỹ năng nghe, đọc, viết: 100 phút.

- Thời gian làm bài kiểm tra kỹ năng nói: 6-8 phút.

4.2. Đối với môn tin học

4.2.1. Nội dung và hình thức kiểm tra

Nội dung kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học gồm có:

- Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản.

Bài kiểm tra gồm 02 phần:

a) Phần trắc nghiệm lý thuyết bao gồm các câu hỏi thuộc 06 mô đun trên.

b) Phần thực hành gồm 01 bài thực hành Microsoft Word 2010, 01 bài thực hành Microsoft Excel 2010 và 01 bài thực hành Microsoft PowerPoint 2010.

Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và thực hành trên máy tính.

 4.2.2. Thời gian làm bài kiểm tra tin học: 120 phút.

5. Địa điểm

            - Kiểm tra trên máy môn ngoại ngữ và môn tin học: Tầng 5, Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

            - Kiểm tra vấn đáp môn ngoại ngữ: Tầng 4, Nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

6. Lịch kiểm tra

            - Kiểm tra trình độ đầu vào và Chuẩn đầu ra ngoại ngữ:

  Kiểm tra trên máy: từ ngày 09/11/2017 đến ngày 13/11/2017;

  Kiểm tra vấn đáp: từ ngày 14/11/2017 đến ngày 17/11/2017;

            - Kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học: từ ngày 18/11/2017 đến ngày 20/11/2017.

 

Nơi nhận:

- Website TT NN-TH;

- Lưu: NNTH(01).

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

                          Đã ký

 

 

PGS.TS Trần Thanh Hải