Danh sách thí sinh đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, Chuẩn đầu ra tin học năm 2014

06/03/2015

- Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ năm 2014 xem danh sách đạt Chuẩn đầu ra tại đây
-
Thí sinh tham dự kỳ kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học năm 2014 xem danh sách đạt Chuẩn đầu ra:
+ Trình độ B tại đây
+ Trình độ C tại đây