Danh sách sinh viên được cấp chứng nhận ngoại ngữ, tin học tháng 02/2020

04/03/2020

Sinh viên làm đơn xin cấp Chứng nhận năng lực ngoại ngữ, Chứng nhận tin học tháng 01/2020 và đầu tháng 02/2020 xem Quyết định và danh sách được cấp tại file đính kèm.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

(CFI.HUMG.EDU.VN)

File đính kèm