Kết quả kiểm tra, rà soát điểm GDTC, GDQP, CĐR ngoại ngữ, tin học cho sinh viên khóa cuối

13/04/2020

Kết quả kiểm tra, rà soát điểm GDTC,GDQP, đầu ra Tin học, Ngoại ngữ cho sinh viên khóa cuối

Link xem trực tiếp: http://daotao.humg.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=463

Đ : Đạt điều kiện

M: Miễn

Trống: Chưa đạt

Sinh viên học các học phần khác mã so với chương trình đào tạo phải làm đơn tương đương, thay thế sang đúng mã của chương trình đào tạo mới xét được chứng chỉ.

Nếu có thắc mắc, phản hồi về danh sách xin liên hệ theo email Laikimcuong@humg.edu.vn

Phòng Đào tạo Đại học

(http://daotao.humg.edu.vn/)