Mẫu văn bản - tài liệu về Chuẩn đầu ra

29/07/2015

Sinh viên download mẫu văn bản dưới đây:
                       
                             - Đơn xin cấp chứng nhận tại đây
                           
                             - Đơn xin phúc khảo tại đây
                       
                             - Mẫu ủy quyền lấy chứng nhận  tại đây


                             - Mẫu đơn xin xác nhận đạt chuẩn tại đây

                             - Mẫu đơn xin bảo lưu ngoại ngữ  tại đây

                             - Mẫu đơn xin bảo lưu tin học tại đây
                          
                             - Mẫu đơn xin xác nhận đạt chuẩn (đã có CC quốc tế) tại đây
Các bài viết khác